Xin thông báo:

Chưa đến thời gian đăng ký tham dự đại hội cổ đông.
Xin mời Quý Cổ Đông quay lại sau ngày chốt danh sách quyền tham dự đại hội cổ đông.
Trân trọng!