Đăng ký dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Đăng ký:

Họ và tên: *
CMND/CCCD/ĐKKD số:
Cấp ngày: *
Nơi cấp: *
Địa chỉ: *
Điện thoại: *
Email: *
Số cổ phần nắm giữ: *
Bằng chữ: *